• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

Sử dụng Stochastics with Buy Sell (amibroker code)

traders

Administrator
Tham gia ngày
29/4/17
Bài viết
226
Thích
3
Điểm
18
Website
traders.vn
#1


Mô tả : Sử dụng chỉ báo với các tín hiệu mua bán được đánh dấu bằng mũi tên trên đó
- Mua khi chỉ báo Stochastics (14,3,3) vượt từ dưới đường 20 lên trên
- Bán khi chỉ báo Stochastics (14,3,3) từ bên trên đường 80 xuống dưới
Hướng dẫn :
- Coppy đoạn code bên dưới và dán vào fomula editor trong chương chình ambibroker đặt tên và lưu lại .
- Vào custom kích đúp vào chỉ báo và xem kết quả
code:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//===========================================================================
Buy=Cross(StochD(14,3,3),20) ;
Sell =Cross(80,StochD(14,3,3));
shape = Buy * shapeUpArrow+ Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes( shape, IIf( Buy, colorGreen , colorRed )) ;
//AlertIf( Buy , "SOUND C:\\Windows\\Media\\Ding.wav", "Audio alert", 2 );

//===========================================================================

periods = Param( "Periods", 14, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Dsmooth = Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );
Plot( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );

_SECTION_BEGIN("Stochastic %K");
periods = Param( "Periods", 14, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Plot( StochK( periods , Ksmooth), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );
_SECTION_END();

periods = Param( "Periods", 14, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Dsmooth = Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );
Plot( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );

_SECTION_BEGIN("Stochastic %K");
periods = Param( "Periods", 14, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Plot( StochK( periods , Ksmooth), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Stochastic %K1");
periods = Param( "Periods", 14, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Plot( StochK( periods , Ksmooth), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );
_SECTION_END();


Plot(80,"", colorBlue, styleThick |styleNoLabel);
Plot(20,"", colorBlue, styleThick |styleNoLabel);
Đây là hình ảnh chỉ báo :

chỉ báo Stochastics
 
Top