1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
 2. Welcome to the international stock forum - forex forum ! Chào mừng đến với diễn đàn quốc tế chứng khoán - forex ! www.Traders.vn
  Dismiss Notice

PRA TTS V1.1 (amibroker code)

Thảo luận trong 'Amibroker' bắt đầu bởi traders, 14/5/17.

Loading...
 1. traders

  traders Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  29/4/17
  Bài viết:
  220
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  18
  Web:


  amibroker code : PRA TTS V1.1 trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, cổ phiếu
  - Chép code sau ( Để tiện theo dõi bài viết mình để code này trong khung cuối bài ) Copy và dán vào Formular editor và lưu lại

  - Chương trình sẽ lưu theo mặc định : Program files\Amibroker\formulas\PRA TTS V1.1 for amibroker cho Amibroker.

  Hình ảnh PRA TTS V1.1 for amibroker  [​IMG]

  Dưới đây là Code :
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  AddColumn(Volume,"Volume",1.0, colorDefault, IIf ((Volume > 1.25 * EMA( Volume, 34 )),colorBlue,colorYellow));
  AddColumn( H1, "PRE-HIGH" );

  AddColumn( L1, "PRE-LOW" );

  AddColumn( D1, "PRE-DIFF" );

  AddColumn( F1, "0.433" );

  AddColumn( F2, "0.766" );

  AddColumn( F3, "1.35" );

  AddColumn( H2, "D-HIGH" );

  AddColumn( L2, "D-LOW" );

  AddColumn( D2, "D-DIFF" );

  AddColumn( F4, "SELECT FACT" );

  AlertIf( Buy , "SOUND C:\\Windows\\Media\\chimes.wav", "Audio alert", 2 );
  AlertIf( Sell , "SOUND C:\\Windows\\Media\\alert.wav", "Audio alert", 2 );
  }

  Short=Sell;
  Cover=Buy;
  Long=Flip(Buy,Sell);
  Shrt=Flip(Short,Cover);
  SellPrice=ValueWhen(Short,C,1);
  BuyPrice=ValueWhen(Buy,C,1);
  Edc=(
  WriteIf (Buy AND Ref(shrt,-1), " BUY @ "+C+" ","")+
  WriteIf (Sell AND Ref(Long,-1), " SEll @ "+C+" ","")+
  WriteIf(Sell , "Last Trade Profit Rs."+(C-BuyPrice)+"","")+
  WriteIf(Buy , "Last Trade Profit Rs."+(SellPrice-C)+"",""));

  //============== TITLE ==============  _SECTION_BEGIN("Tops and bottom");

  pd = Param("Periods",13,5,144,1);
  pds = 2*pd-1;// (Adjustment for Wilders MA)
  aa = Close-Ref(Close,-1);
  uu = EMA(Max(0,aa),pds);
  dd= EMA((Max(0,0-aa)),pds);

  rf = IIf(C>2,1000,10000);

  c1 = Param("Upper Level",70,50,90,1);
  qq1 =100/(100-c1)-1;
  ff1 = qq1*dd-uu;
  ff2 = ff1/qq1;
  f1 = Max(ff1,ff2);
  UL = Close + f1*(pds-1)/2;
  UL = IIf(UL>C,floor(UL*rf),ceil(UL*rf))/rf;

  c2 = Param("Equilibrium",50,50,50,0);
  qq2 =100/(100-c2)-1;// [=1]
  ff = dd-uu;
  MM = Close + ff*(pds-1)/2;
  MM = IIf(MM>C,floor(MM*rf),ceil(MM*rf))/rf;

  c3 = Param("Lower Level",30,10,50,1);
  qq3 =100/(100-c3)-1;
  ff1 = qq3*dd-uu;
  ff2 = ff1/qq3;
  f3 = Min(ff1,ff2);
  LL = Close + f3*(pds-1)/2;
  LL = IIf(LL>C,floor(LL*rf),ceil(LL*rf))/rf;

  band = Param("band width",4,0,15,0.25);
  mmu = MM+band;
  mmd = MM-band;

  _SECTION_BEGIN("Pivot calc");

  TimeFrameSet( in15Minute*2 );
  DH=Ref(H,-1);
  DL=Ref(L,-1);
  DC=Ref(C,-1);


  pd = ( DH+ DL + DC )/3;
  sd1 = (2*pd)-DH;
  sd2 = pd -(DH - DL);
  sd3 = Sd1 - (DH-DL);
  rd1 = (2*pd)-DL;
  rd2 = pd +(DH -DL);
  rd3 = rd1 +(DH-DL);

  if(ChangeTitle==1)
  {

  _SECTION_BEGIN("Title");
  no=Param( "Swing", 6, 1, 55 );
  res=HHV(H,no);
  sup=LLV(L,no);
  avd=IIf(C>Ref(res,-1),1,IIf(C<Ref(sup,-1),-1,0));
  avn=ValueWhen(avd!=0,avd,1);
  tsl=IIf(avn==1,sup,res);
  dec = (Param("Decimals",2,0,7,1)/10)+1;
  if( Status("action") == actionIndicator )
  (
  Title = EncodeColor(55)+ Title = Name() + " " + EncodeColor(32) + Date() +
  " " + EncodeColor(5) + "{{INTERVAL}} " +
  EncodeColor(55)+ " Open = "+ EncodeColor(52)+ WriteVal(O,dec) +
  EncodeColor(55)+ " High = "+ EncodeColor(5) + WriteVal(H,dec) +
  EncodeColor(55)+ " Low = "+ EncodeColor(32)+ WriteVal(L,dec) +
  EncodeColor(55)+ " Close = "+ EncodeColor(52)+ WriteVal(C,dec)+
  EncodeColor(55)+ " Volume = "+ EncodeColor(52)+ WriteVal (V ,1.25)
  +"\n"+EncodeColor(colorBrightGreen)+

  WriteIf (Buy , "Signal: Go Long - Entry Price: "+WriteVal(C)+" - Traget: "+WriteVal((BuyPrice-tsl)+BuyPrice)

  +" - StopLoss:"+WriteVal(tsl)+" "

  ,"")+

  "\n"+EncodeColor(colorRed)+
  WriteIf (Sell , "Signal: Go Short - Entry Price: "+WriteVal(C)+" - Target: "+WriteVal((tsl-SellPrice)-SellPrice)+" - StopLoss:"+WriteVal(tsl)+" ","")+
  EncodeColor(colorTurquoise)+
  WriteIf(Long AND NOT Buy, "Trade: Long - Entry Price: "+WriteVal((BuyPrice))+" - Profit: "+WriteVal((C-BuyPrice))+" "+EncodeColor(colorLime)+"Let your profit runs!","")+
  EncodeColor(colorLightOrange)+
  WriteIf(shrt AND NOT Sell, "Trade: Short - Entry Price: "+WriteVal((SellPrice))+" - Profit: "+WriteVal((C-SellPrice))+" - "+EncodeColor(colorLime)+"Let your profit runs!","")+

  EncodeColor(colorBrightGreen)+ "


  \n R3 : "+
  EncodeColor(colorWhite)+RD3+
  EncodeColor(colorBrightGreen)+ "\n R2 : "+
  EncodeColor(colorWhite)+RD2+
  EncodeColor(colorBrightGreen)+ "\n R1 : " +
  EncodeColor(colorWhite)+RD1 +
  EncodeColor(colorBrightGreen)+ " UP TGT : "+
  EncodeColor(colorWhite)+UL+
  EncodeColor(colorBlue)+ "\n Pivot : "+
  EncodeColor(colorWhite)+pd+
  EncodeColor(colorBlue)+ " MIDPOINT : "+
  EncodeColor(colorWhite)+MM+
  EncodeColor(colorRed)+ "\n S1 : "+
  EncodeColor(colorWhite)+SD1 +
  EncodeColor(colorRed)+ " BOT TGT : "+
  EncodeColor(colorWhite)+LL+
  EncodeColor(colorRed)+ "\n S2 : "+
  EncodeColor(colorWhite)+SD2+
  EncodeColor(colorRed)+ "\n S3 : "+
  EncodeColor(colorWhite)+SD3
  );
  _SECTION_END();
  }

  if(Buyselllable==1)
  {
  dist = 1.5*ATR(10);
  dista = 0.5*ATR(10);
  for( i = 0; i < BarCount; i++ )
  {

  if( Buy ) PlotText( "Buy \n"+C , i, L[ i ]-dist, colorBlack,colorGreen );
  if( Sell ) PlotText( "Sell \n"+C, i, H[ i ]+dist, colorBlack, colorRed );
  //if( Buy ) PlotText( "B" , i, L[ i ]-dist, colorBlack,colorGreen );
  //if( Sell ) PlotText( "S" , i, H[ i ]+dist, colorBlack, colorRed );
  if( Sell ) PlotText( "Top" , i, H[ i ]+dista, colorGreen, colorBlack );
  if( Buy ) PlotText( "Bottom", i, L[ i ]-dista, colorRed, colorBlack );


  } }
   

Chia sẻ trang này

Loading...
Đang tải...