• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

Sử dụng Trend candle trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán(amibroker code)

stock

Member
Tham gia ngày
1/5/17
Bài viết
188
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
#1
Sử dụng Trend candle trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán(amibroker code)

Sử dụng xu hướng nến (Trend candle ) trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán
Chỉ báo được xây dựng trên đường trung bình EMAchỉ báo MACD

Màu đỏ : downtrend
Màu xanh : uptrend
Màu vàng : Sideway

Khi nến đỏ : Xu hướng giảm
Khi nến xanh : Xu hướng tăng
Khi nến vàng : Đi ngang, chưa xác định





Điều kiện :

cond1 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
cond2 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() < Signal() OR Close < EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
cond3 = Close < EMA(C, 17) AND MACD() < Signal();

Amibroker code :

//Candles or bars colored by trend
//identifying trends with EMA and MACD

cond1 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
cond2 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() < Signal() OR Close < EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
cond3 = Close < EMA(C, 17) AND MACD() < Signal();


Period = Optimize("Period", 17, 2, 200, 1);
EMACALC = EMA(C, Period);





_SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();


//============== TITLE ==============
_SECTION_BEGIN("Title");



Title = EncodeColor(colorGold)+ "GRAFICO BASICO" + EncodeColor(colorRose)+" (" + Name() + ") " + EncodeColor(colorGold)+ Interval(2) +
" " + Date() +" " +" • Open "+WriteVal(O,1.20)+" • "+"High "+WriteVal(H,1.20)+" • "+"Low "+WriteVal(L,1.20)+" • "+
"Close "+WriteVal(C,1.20)+" • Variaç?o R$ = " +WriteVal(C-Ref(C,-1),1.20,0)+" • Variaç?o % = " +WriteVal((C-Ref(C,-1))*100/Ref(C,-1),1.2)+ "% • Volume = "+ WriteVal(V,1.0);



upbar = COND1;
downbar = COND3;

/* Colourized price bars drawn here */
Graph0 = Close;
Graph0Style = 64;//number 64 = candlestick or 128 = bar;

barcolor = IIf( downbar, 4, IIf( upbar, 5, 42 ) );//number 4 = red, number 5 = green and number 42 = yellow;
Graph0BarColor = ValueWhen( barcolor != 0, barcolor );
// Only allowed in recent Beta
//SetBarFillColor = ValueWhen( barcolor != 0, barcolor );

_SECTION_END();

Plot(EMACALC, "EMACALC", colorWhite, styleLine,0,0,0,0,2);
 
Top