1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
 2. Welcome to the international stock forum - forex forum ! Chào mừng đến với diễn đàn quốc tế chứng khoán - forex ! www.Traders.vn
  Dismiss Notice

Sử dụng Fibonacci Internal & External Retracements (Modified) trong Amibroker (amibroker code)

Thảo luận trong 'Amibroker' bắt đầu bởi traders, 11/5/17.

Loading...
 1. traders

  traders Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  29/4/17
  Bài viết:
  220
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  18
  Web:
  amibroker code : Sử dụng Fibonacci Internal & External Retracements trong phân tích kỹ thuật
  Đây là một chỉ báo kỹ thuật đã được chỉnh sửa để hiển thị Fibonacci Internal & External Entrancements với mức kháng cự ít hơn hỗ trợ trong một xu hướng giảm.

  Chỉ báo này đã được sửa đổi để hiển thị 00% và 100% thay vì hiển thị mức hỗ trợ và kháng cự theo thứ tự đúng.

  [​IMG]
  - Chép code sau ( Để tiện theo dõi bài viết mình để code này trong khung cuối bài ) Copy và dán vào Formular editor và lưu lại


  - Chương trình sẽ lưu theo mặc định : Program files\Amibroker\formulas\.file Fibonacci Internal & External Retracements (Modified)) cho Amibroker.

  Code sử dụng :

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  /* Fibonacci Internal & External Retracements */
  // This is a Modified Version that shows Fibonacci 00% & 100% instead of WRONG Sup & Res

  _SECTION_BEGIN("Background");
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  SetChartBkColor(ParamColor("Outer panel",colorBlack)); // color of outer border
  SetChartBkGradientFill( ParamColor("Inner panel upper",colorBlack),ParamColor("Inner panel lower",colorBlack));
  tchoice=Param("Title Selection ",2,1,2,1);

  Plot(C, "", IIf(O>=C, colorRed, colorGreen), ParamStyle("Price Style",styleBar,maskPrice));
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  _SECTION_BEGIN("Fib Retracements");
  fibs = ParamToggle("Plot Fibs","Off|On",1);
  pctH = Param ("Pivot Hi %", 0.325,0.001,2.0,0.002);
  HiLB = Param ("Hi LookBack",1,1,BarCount-1,1);
  pctL = Param ("Pivot Lo %", 0.325,0.001,2.0,0.002);
  LoLB = Param ("Lo LookBack",1,1,BarCount-1,1);
  Back = Param ("Extend Left = 2",1,1,500,1);
  Fwd = Param("Plot Forward", 0, 0, 500, 1);
  text = ParamToggle("Plot Text","Off|On",1);
  hts = Param ("Text Shift", -33.5,-50,50,0.10);
  style =ParamStyle("Line Style",styleLine,styleNoLabel);
  x = BarIndex();
  pRp = PeakBars( H, pctH, 1) == 0;
  yRp0 = SelectedValue(ValueWhen( pRp, H, HiLB));
  xRp0 = SelectedValue(ValueWhen( pRp, x, HiLB));
  pSp = TroughBars( L, pctL, 1) == 0;
  ySp0 = SelectedValue(ValueWhen( pSp, L, LoLB));
  xSp0 = SelectedValue(ValueWhen( pSp, x, LoLB));
  Delta = yRp0 - ySp0;

  function fib(ret)
  {
  retval = (Delta * ret);
  Fibval = IIf(ret < 1.0
  AND xSp0 < xRp0, yRp0 - retval, IIf(ret < 1.0
  AND xSp0 > xRp0, ySp0 + retval,IIf(ret > 1.0
  AND xSp0 < xRp0, yRp0 - retval, IIf(ret > 1.0
  AND xSp0 > xRp0, ySp0 + retval, Null))));
  return FibVal;
  }

  x0 = Min(xSp0,xRp0)-Back;
  x1 = (BarCount -1);
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  r236 = fib(0.236); r236I = LastValue (r236,1);
  r382 = fib(0.382); r382I = LastValue (r382,1);
  r050 = fib(0.50); r050I = LastValue (r050,1);
  r618 = fib(0.618); r618I = LastValue (r618,1);
  r786 = fib(0.786); r786I = LastValue (r786,1);
  e127 = fib(1.27); e127I = LastValue (e127,1);
  e162 = fib(1.62); e162I = LastValue (e162,1);
  e200 = fib(2.00); e200I = LastValue (e200,1);
  e262 = fib(2.62); e262I = LastValue (e262,1);
  e424 = fib(4.24); e424I = LastValue (e424,1);
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  p00 = IIf(xSp0 > xRp0,ySp0,yRp0); p00I = LastValue (p00,1);
  p100 = IIf(xSp0 < xRp0,ySp0,yRp0); p100I = LastValue (p100,1);
  color00 =IIf(xSp0 > xRp0,colorLime,colorRed);
  color100 =IIf(xSp0 < xRp0,colorLime,colorRed);
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  numbars = LastValue(Cum(Status("barvisible")));
  fraction= IIf(StrRight(Name(),3) == "", 3.2, 3.2);
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(fibs==1)
  {
  Plot(LineArray(xRp0-Fwd,yRp0,x1,yRp0,Back),"PR",32,8|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(xSp0-Fwd,ySp0,x1,ySp0,Back),"PS",27,8|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,r236,x1,r236,Back),"",45,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,r382,x1,r382,Back),"",44,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,r050,x1,r050,Back),"",41,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,r618,x1,r618,Back),"",43,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,r786,x1,r786,Back),"",42,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,e127,x1,e127,Back),"e127",47,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,e162,x1,e162,Back),"e162",47,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,e200,x1,e200,Back),"p200",47,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,e262,x1,e262,Back),"p262",47,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  Plot(LineArray(x0-Fwd,e424,x1,e424,Back),"p424",25,style|styleNoRescale,Null,
  Null,Fwd);
  }
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(text==1)
  {
  PlotText(" 0% = " + WriteVal(p00,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts), p00I + 0.05, color00);
  PlotText("23% = " + WriteVal(r236,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts), r236I + 0.05, 45);
  PlotText("38% = " + WriteVal(r382,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts), r382I + 0.05, 44);
  PlotText("50% = " + WriteVal(r050,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts), r050I + 0.05, 41);
  PlotText("62% = " + WriteVal(r618,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts), r618I + 0.05, 43);
  PlotText("78% = " + WriteVal(r786,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts), r786I + 0.05, 42);
  PlotText("100% = " + WriteVal(p100,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts),p100I + 0.05, color100);
  PlotText("127% = " + WriteVal(e127,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts),e127I + 0.05, 47);
  PlotText("162% = " + WriteVal(e162,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts),e162I + 0.05, 47);
  PlotText("200% = " + WriteVal(e200,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts),e200I + 0.05, 47);
  PlotText("262% = " + WriteVal(e262,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts),e262I + 0.05, 47);
  PlotText("424% = " + WriteVal(e424,fraction),
  LastValue(BarIndex())-(numbars/hts),e424I + 0.05, 25);
  }
  _SECTION_END();
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  if (tchoice==1 )
  {
  _N(Title = EncodeColor(colorWhite)+StrFormat(" {{NAME}} - {{INTERVAL}}
  {{Date}} Open: %g, High: %g, Low: %g, Close: %g
  {{VALUES}}",O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
  }
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  if (tchoice==2 )
  {
  Title = EncodeColor(colorYellow) + "Fibonacci Internal & External Retracements " + EncodeColor(colorWhite) + Name() + " " + EncodeColor(colorWhite)+ Date() + " Tick = " + EncodeColor(5) +
  Interval()+
  EncodeColor(colorWhite) + " Open = " + EncodeColor(colorWhite) + O +
  EncodeColor(colorWhite) + " High = " + EncodeColor(5) + H +
  EncodeColor(colorWhite) + " Low = " + EncodeColor(colorRed) + L +
  EncodeColor(colorWhite) + " Close = " + EncodeColor(colorWhite) + C + "\n"
  +
  EncodeColor( colorWhite) +"_______________"+"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "424% = " + EncodeColor(25)+ e424 + " " +"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "262% = " + EncodeColor(47)+ e262 + " " +"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "200% = " + EncodeColor(47)+ e200 + " " +"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "162% = " + EncodeColor(47)+ e162 + " " +"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "127% = " + EncodeColor(47)+ e127 + " " +"\n"+
  EncodeColor( Color100) + "100% = " + EncodeColor(Color100) + p100 + " "+"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "78.6% = " + EncodeColor(42)+ r786 + " " +"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "61.8% = " + EncodeColor(43)+ r618 + " "+"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "50% = " + EncodeColor(41)+ r050 + " "+"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "38.2% = " + EncodeColor(44)+ r382 + " "+"\n"+
  EncodeColor( colorWhite) + "23.6% = " + EncodeColor(45)+ r236+ " " +"\n"+
  EncodeColor( Color00) + "00% = " + EncodeColor(Color00) + p00 + " " ;
  }
  GraphXSpace=5;
   

Chia sẻ trang này

Loading...
Đang tải...