• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
  • Welcome to Forum.traders.vn !

Sử dụng Amibroker AFL for positional trading (amibroker code)

Thành viên BQT
Sử dụng Amibroker AFL for positional trading (amibroker code)

amibroker code : Amibroker for positional trading trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, cổ phiếu

Cài đặt :

* Chép code sau ( trong khung cuối bài, code này được lấy trong thư viện Amibroker ) .
* Copy và dán vào Formular editor và lưu lại - Chương trình sẽ lưu theo mặc định :program files\Amibroker\formulas\Sử dụng Amibroker AFL for positional tradingCode :
SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
mH = MA(H, 20); mL = MA(L, 20);

Plot(mH ,"MA-H", IIf(mH > Ref(mH,-1), colorBlue,colorRed), styleThick);
Plot(mL ,"MA-L", IIf(mL > Ref(mL,-1), colorBlue,colorRed), styleThick);

Lx=LastValue(x=BarIndex());
pk=H>Ref(HHV(H,5),-1) AND Ref(HHV(H,5),5)<=H;
tr=L<Ref(LLV(L,5),-1) AND Ref(LLV(L,5),5)>=L;
PlotShapes(shapeSmallCircle*tr, IIf(Lx-ValueWhen(tr,x)>=5,colorBrightGreen,colorWhite),0,round(L*0.999),0);
PlotShapes(shapeSmallCircle*pk, IIf(Lx-ValueWhen(pk,x)>=5,colorOrange,colorWhite),0,round(H*1.001),0);
_SECTION_END();
 
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">stock market books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">best forex books</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">best day trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">intraday trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">options trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">options trading strategies</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trade books online</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">top 10 forex trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">stock market trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">commodity trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">best options trading book </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">professional trading strategies book </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">automated trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading account </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">intraday trading</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading tips</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trade </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">technical trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading stocks </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading strategies </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">futures trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">forex trading hours </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading system </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">forex market </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trader </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">paper trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">forex exchange</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading strategies</a>
 
Top