• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

PRA TTS V1.1 (amibroker code)

traders

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29/4/17
Bài viết
224
Thích
3
Điểm
18
Website
traders.vn
#1


amibroker code : PRA TTS V1.1 trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, cổ phiếu
- Chép code sau ( Để tiện theo dõi bài viết mình để code này trong khung cuối bài ) Copy và dán vào Formular editor và lưu lại

- Chương trình sẽ lưu theo mặc định : Program files\Amibroker\formulas\PRA TTS V1.1 for amibroker cho Amibroker.

Hình ảnh PRA TTS V1.1 for amibroker

Dưới đây là Code :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AddColumn(Volume,"Volume",1.0, colorDefault, IIf ((Volume > 1.25 * EMA( Volume, 34 )),colorBlue,colorYellow));
AddColumn( H1, "PRE-HIGH" );

AddColumn( L1, "PRE-LOW" );

AddColumn( D1, "PRE-DIFF" );

AddColumn( F1, "0.433" );

AddColumn( F2, "0.766" );

AddColumn( F3, "1.35" );

AddColumn( H2, "D-HIGH" );

AddColumn( L2, "D-LOW" );

AddColumn( D2, "D-DIFF" );

AddColumn( F4, "SELECT FACT" );

AlertIf( Buy , "SOUND C:\\Windows\\Media\\chimes.wav", "Audio alert", 2 );
AlertIf( Sell , "SOUND C:\\Windows\\Media\\alert.wav", "Audio alert", 2 );
}

Short=Sell;
Cover=Buy;
Long=Flip(Buy,Sell);
Shrt=Flip(Short,Cover);
SellPrice=ValueWhen(Short,C,1);
BuyPrice=ValueWhen(Buy,C,1);
Edc=(
WriteIf (Buy AND Ref(shrt,-1), " BUY @ "+C+" ","")+
WriteIf (Sell AND Ref(Long,-1), " SEll @ "+C+" ","")+
WriteIf(Sell , "Last Trade Profit Rs."+(C-BuyPrice)+"","")+
WriteIf(Buy , "Last Trade Profit Rs."+(SellPrice-C)+"",""));

//============== TITLE ==============_SECTION_BEGIN("Tops and bottom");

pd = Param("Periods",13,5,144,1);
pds = 2*pd-1;// (Adjustment for Wilders MA)
aa = Close-Ref(Close,-1);
uu = EMA(Max(0,aa),pds);
dd= EMA((Max(0,0-aa)),pds);

rf = IIf(C>2,1000,10000);

c1 = Param("Upper Level",70,50,90,1);
qq1 =100/(100-c1)-1;
ff1 = qq1*dd-uu;
ff2 = ff1/qq1;
f1 = Max(ff1,ff2);
UL = Close + f1*(pds-1)/2;
UL = IIf(UL>C,floor(UL*rf),ceil(UL*rf))/rf;

c2 = Param("Equilibrium",50,50,50,0);
qq2 =100/(100-c2)-1;// [=1]
ff = dd-uu;
MM = Close + ff*(pds-1)/2;
MM = IIf(MM>C,floor(MM*rf),ceil(MM*rf))/rf;

c3 = Param("Lower Level",30,10,50,1);
qq3 =100/(100-c3)-1;
ff1 = qq3*dd-uu;
ff2 = ff1/qq3;
f3 = Min(ff1,ff2);
LL = Close + f3*(pds-1)/2;
LL = IIf(LL>C,floor(LL*rf),ceil(LL*rf))/rf;

band = Param("band width",4,0,15,0.25);
mmu = MM+band;
mmd = MM-band;

_SECTION_BEGIN("Pivot calc");

TimeFrameSet( in15Minute*2 );
DH=Ref(H,-1);
DL=Ref(L,-1);
DC=Ref(C,-1);


pd = ( DH+ DL + DC )/3;
sd1 = (2*pd)-DH;
sd2 = pd -(DH - DL);
sd3 = Sd1 - (DH-DL);
rd1 = (2*pd)-DL;
rd2 = pd +(DH -DL);
rd3 = rd1 +(DH-DL);

if(ChangeTitle==1)
{

_SECTION_BEGIN("Title");
no=Param( "Swing", 6, 1, 55 );
res=HHV(H,no);
sup=LLV(L,no);
avd=IIf(C>Ref(res,-1),1,IIf(C<Ref(sup,-1),-1,0));
avn=ValueWhen(avd!=0,avd,1);
tsl=IIf(avn==1,sup,res);
dec = (Param("Decimals",2,0,7,1)/10)+1;
if( Status("action") == actionIndicator )
(
Title = EncodeColor(55)+ Title = Name() + " " + EncodeColor(32) + Date() +
" " + EncodeColor(5) + "{{INTERVAL}} " +
EncodeColor(55)+ " Open = "+ EncodeColor(52)+ WriteVal(O,dec) +
EncodeColor(55)+ " High = "+ EncodeColor(5) + WriteVal(H,dec) +
EncodeColor(55)+ " Low = "+ EncodeColor(32)+ WriteVal(L,dec) +
EncodeColor(55)+ " Close = "+ EncodeColor(52)+ WriteVal(C,dec)+
EncodeColor(55)+ " Volume = "+ EncodeColor(52)+ WriteVal (V ,1.25)
+"\n"+EncodeColor(colorBrightGreen)+

WriteIf (Buy , "Signal: Go Long - Entry Price: "+WriteVal(C)+" - Traget: "+WriteVal((BuyPrice-tsl)+BuyPrice)

+" - StopLoss:"+WriteVal(tsl)+" "

,"")+

"\n"+EncodeColor(colorRed)+
WriteIf (Sell , "Signal: Go Short - Entry Price: "+WriteVal(C)+" - Target: "+WriteVal((tsl-SellPrice)-SellPrice)+" - StopLoss:"+WriteVal(tsl)+" ","")+
EncodeColor(colorTurquoise)+
WriteIf(Long AND NOT Buy, "Trade: Long - Entry Price: "+WriteVal((BuyPrice))+" - Profit: "+WriteVal((C-BuyPrice))+" "+EncodeColor(colorLime)+"Let your profit runs!","")+
EncodeColor(colorLightOrange)+
WriteIf(shrt AND NOT Sell, "Trade: Short - Entry Price: "+WriteVal((SellPrice))+" - Profit: "+WriteVal((C-SellPrice))+" - "+EncodeColor(colorLime)+"Let your profit runs!","")+

EncodeColor(colorBrightGreen)+ "


\n R3 : "+
EncodeColor(colorWhite)+RD3+
EncodeColor(colorBrightGreen)+ "\n R2 : "+
EncodeColor(colorWhite)+RD2+
EncodeColor(colorBrightGreen)+ "\n R1 : " +
EncodeColor(colorWhite)+RD1 +
EncodeColor(colorBrightGreen)+ " UP TGT : "+
EncodeColor(colorWhite)+UL+
EncodeColor(colorBlue)+ "\n Pivot : "+
EncodeColor(colorWhite)+pd+
EncodeColor(colorBlue)+ " MIDPOINT : "+
EncodeColor(colorWhite)+MM+
EncodeColor(colorRed)+ "\n S1 : "+
EncodeColor(colorWhite)+SD1 +
EncodeColor(colorRed)+ " BOT TGT : "+
EncodeColor(colorWhite)+LL+
EncodeColor(colorRed)+ "\n S2 : "+
EncodeColor(colorWhite)+SD2+
EncodeColor(colorRed)+ "\n S3 : "+
EncodeColor(colorWhite)+SD3
);
_SECTION_END();
}

if(Buyselllable==1)
{
dist = 1.5*ATR(10);
dista = 0.5*ATR(10);
for( i = 0; i < BarCount; i++ )
{

if( Buy ) PlotText( "Buy \n"+C , i, L[ i ]-dist, colorBlack,colorGreen );
if( Sell ) PlotText( "Sell \n"+C, i, H[ i ]+dist, colorBlack, colorRed );
//if( Buy ) PlotText( "B" , i, L[ i ]-dist, colorBlack,colorGreen );
//if( Sell ) PlotText( "S" , i, H[ i ]+dist, colorBlack, colorRed );
if( Sell ) PlotText( "Top" , i, H[ i ]+dista, colorGreen, colorBlack );
if( Buy ) PlotText( "Bottom", i, L[ i ]-dista, colorRed, colorBlack );


} }
 
Top