1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
 2. Welcome to the international stock forum - forex forum ! Chào mừng đến với diễn đàn quốc tế chứng khoán - forex ! www.Traders.vn
  Dismiss Notice

Amibroker code - Hỗ trợ kháng cự

Thảo luận trong 'Amibroker' bắt đầu bởi traders, 25/10/17.

Loading...
 1. traders

  traders Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  29/4/17
  Bài viết:
  220
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  18
  Web:
  Amibroker code - Hỗ trợ kháng cự
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- supporrt.png
  _SECTION_BEGIN("Price");
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
  Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
  _SECTION_END();

  SetChartOptions(0,chartShowDates);
  SetChartBkColor(16);
  GraphXSpace=Param("GraphXSpace",10,-100,100,1);
  SetBarFillColor(IIf(O>C,24,19));
  Plot(C,"Price",IIf(O>C,32,34),64);
  dtn=DateNum();
  haC=EMA((O+H+L+C)/4,3); haO=AMA(Ref(haC,-1),0.5);
  haH=Max(H,Max(haC,haO)); haL=Min(L,Min(haC,haO));
  _SECTION_BEGIN("Name");
  GfxSetOverlayMode(1);
  pxh= Status("pxHeight"); pxw=Status("pxWidth");
  GfxSelectFont("Tahoma",pxh/8);
  GfxSetTextColor(ColorHSB(42,42,42));
  GfxSetTextAlign(6); GfxSetBkMode(0);
  GfxTextOut(Name(),pxw/2,pxh/12);
  GfxSelectFont("Tahoma",pxh/18);
  GfxTextOut(IndustryID(1),pxw/2,pxh/4);
  GfxSelectFont("Tahoma",pxh/18);
  GfxSelectFont("Tahoma",pxh/36);
  GfxTextOut("Sup/Res",pxw/2,pxh/3);
  _SECTION_END();
  //==============================
  _SECTION_BEGIN("HL Pivots");
  //==============================
  psh= ParamToggle("Pivot Shapes","Off|On",1);
  plb= ParamToggle("Pivot Labels","Off|On",1);
  snd= ParamToggle("Sound Alerts","Off|On",1);
  lbk= Param("Hi Lo Lookback",350,50,5000,10);
  nbz= Param("Swing Bars",20,5,150,1);
  tht= Param("Hi Label Adjust",0.65,0.10,5,0.05)*ATR(5);
  lbk= Min(BarCount-1,Lbk);
  bc=BarCount-1;
  //================
  xH=H-H; xL=L-L; yH=H-H; yL=L-L; xR=H-H; xS=L-L;
  xrb=0; xSb=0; yR0=0; yS0=0; xR0=0; xS0=0; xx=0;
  xHH= HHVBars(H,nbz); xLL= LLVBars(L,nbz);
  yHH= HHV(H,nbz); yLL= LLV(L,nbz);
  viz= Status("BarVisible");
  vbz= LastValue(Highest(IIf(viz,BarIndex(),0)));
  _TRACE("Last visible bar: "+ vbz);
  bct= (BarCount-1); dir = "";
  if(xLL[bc]<xHH[bc]) { dir="D"; } else { dir="U"; }
  for(i=0; i<lbk; i++) { bc=bct-i;
  if(xLL[bc]<xHH[bc]) { if(dir=="U"){dir="D";
  xx=bc-xLL[bc]; xL[xx]=1;
  yL[xSb]=L[xx]; xS[xSb]=xx; xSb++; }
  } else { if(dir=="D") { dir = "U";
  xx=bc-xHH[bc]; xH[xx]=1; yH[xrb]=H[xx]; xR[xrb]=xx;xrb++; }}}
  xP= 0; yP= 0; xS0= xS[0]; yS0=yL[0]; xR0= xR[0]; yR0= yH[0];
  if(xS0>xR0) { xP=bc-xHH[bc]; yP= yHH[bc];
  if(yR0<yP AND xP>xS0 AND xP<bc) { xH[xP]=1;
  for(j=0; j<xrb; j++) { yH[xrb-j]= yH[xrb-(j+1)];
  xR[xrb-j]= xR[xrb-(j+1)]; }
  yH[0]= yP; xR[0]= xP; xrb++; }
  } else { xP= bc-xLL[bc]; yP= yLL[bc];
  if(yS0>yP AND xP>xR0 AND xP<bc) { xL[xP]=1;
  for(j=0; j<xSb; j++) { yL[xSb-j]= yL[xSb-(j+1)]; xS[xSb-j]= xS[xSb-(j+1)]; }
  yL[0]=yP; xS[0]=xP; xSb++; }}
  ushp=shapeHollowUpArrow; dshp=shapeHollowDownArrow;
  if(psh) { PlotShapes(xH*dshp,42,0,H,-10); PlotShapes(xL*ushp,43,0,L,-10); }
  if(snd) {
  AlertIf(xL==1,"SOUND C:\\Windows\\Media\\Windows XP Startup.wav","Audio alert",2);
  AlertIf(xH==1,"SOUND C:\\Windows\\Media\\Ringin.wav","Audio alert",2); }
  Buy=(xL); Sell=(xH); Cover=(xL); Short=(xH); Long=Flip(Buy,Sell); Shrt=Flip(Sell,Buy);
  SellPrice=ValueWhen(Sell,H,1); BuyPrice= ValueWhen(Buy,L,1);
  if(plb) {
  for(i=0; i<BarCount; i++) {
  if(Buy )PlotText("\n\n"+ StrRight(NumToStr(L,6.2),5),i-1,L,43,16);
  if(Sell)PlotText(StrRight(NumToStr(H,6.2),5),i-1,H+tht,32,16); }
  }
  _SECTION_END();
  //===========================
  _SECTION_BEGIN("Sup & Res");
  //===========================
  plt= ParamToggle("Sup_Res","Off|On",1);
  rpd= Param("Res Periods",2,0,200,1);
  spd= Param("Sup Periods",2,0,200,1);
  rsc= ParamToggle("Sup_Res","Off|On",1)*2048;
  sty= ParamStyle("Style",1)|rsc;
  rco= ParamColor("Res Color",22);
  sco= ParamColor("Sup Color",22);
  if(plt){
  pma= TEMA(H,rpd);
  pk= pma>Ref(pma,-1)AND Ref(pma,1)<H;//Peak
  yp0= ValueWhen(pk,haH,0);
  yp1= ValueWhen(pk,haH,1);
  yp2= ValueWhen(pk,haH,2);
  pkM= yp2<yp1 AND yp1>yp0; prq=Ref(pkM,-1)==0 AND pkM==1;//MajorPeak
  yR1= ValueWhen(prq,yp1,1); xR1= ValueWhen(prq,dtn,1);
  yR1= IIf(dtn<SelectedValue(xR1),Null,SelectedValue(yR1));
  yR2= ValueWhen(prq,yp1,2); xR2= ValueWhen(prq,dtn,2);
  yR2= IIf(dtn<SelectedValue(xR2),Null,SelectedValue(yR2));
  yR3= ValueWhen(prq,yp1,3); xR3= ValueWhen(prq,dtn,3);
  yR3= IIf(dtn<SelectedValue(xR3),Null,SelectedValue(yR3));
  yR4= ValueWhen(prq,yp1,4); xR4= ValueWhen(prq,dtn,4);
  yR4= IIf(dtn<SelectedValue(yR4),Null,SelectedValue(yR4));
  yR5= ValueWhen(prq,yp1,5); xR5= ValueWhen(prq,dtn,5);
  yR5= IIf(dtn<SelectedValue(xR5),Null,SelectedValue(yR5));
  yR6= ValueWhen(prq,yp1,6); xR6=ValueWhen(prq,dtn,6);
  yR6= IIf(dtn<SelectedValue(xR6),Null,SelectedValue(yR6));
  Plot(yR1,"R1",rco,1);
  Plot(IIf(yR2!=yR1,yR2,Null),"R2",rco,sty);
  Plot(IIf(yR3!=yR2 AND yR3!=yR1,yR3,Null),"R3",rco,sty);
  Plot(IIf(yR4!=yR3 AND yR4!=yR2 AND yR4!= yR1,yR4,Null),"R4",rco,sty);
  Plot(IIf(yR5!=yR4 AND yR5!=yR3 AND yR5!=yR2 AND yR5!=yR1,yR5,Null),"R5",rco,sty);
  Plot(IIf(yR6!=yR5 AND yR6!=yR4 AND yR6!=yR3 AND yR6!=yR2 AND yR6!=yR1,yR6,Null),"R6",rco,sty);
  //=========================
  //======== SUPPORT ========
  //=========================
  tma= TEMA(L,spd);
  tr= Ref(tma,1)>L AND tma<Ref(tma,-1);//Trough
  yt0= ValueWhen(tr,haL,0);
  yt1= ValueWhen(tr,haL,1);
  yt2= ValueWhen(tr,haL,2);
  trM= yt2>yt1 AND yt1<yt0;
  psq= Ref(trM,-1)==0 AND trM==1;
  yS1= ValueWhen(psq,yt1,1); xS1= ValueWhen(psq,dtn,1);
  yS1= IIf(dtn<SelectedValue(xS1),Null,SelectedValue(yS1));
  yS2= ValueWhen(psq,yt1,2); xS2= ValueWhen(psq,dtn,2);
  yS2= IIf(dtn<SelectedValue(xS2),Null,SelectedValue(yS2));
  yS3= ValueWhen(psq,yt1,3); xS3= ValueWhen(psq,dtn,3);
  yS3= IIf(dtn<SelectedValue(xS3),Null,SelectedValue(yS3));
  yS4= ValueWhen(psq,yt1,4); xS4= ValueWhen(psq,dtn,4);
  yS4= IIf(dtn<SelectedValue(xS4),Null,SelectedValue(yS4));
  yS5= ValueWhen(psq,yt1,5); xS5= ValueWhen(psq,dtn,5);
  yS5= IIf(dtn<SelectedValue(xS5),Null,SelectedValue(yS5));
  yS6= ValueWhen(psq,yt1,6); xS6= ValueWhen(psq,dtn,6);
  yS6= IIf(dtn<SelectedValue(xS6),Null,SelectedValue(yS6));
  Plot(yS1,"S1",sco,sty);
  Plot(IIf(yS2!=yS1,yS2,Null),"S2",sco,sty);
  Plot(IIf(yS3!=yS2 AND yS3!=yS1,yS3,Null),"S3",sco,sty);
  Plot(IIf(yS4!=yS3 AND yS4!=yS2 AND yS4!= yS1,yS4,Null),"S4",sco,sty);
  Plot(IIf(yS5!=yS4 AND yS5!=yS3 AND yS5!=yS2 AND yS5!=yS1,yS5,Null),"S4",sco,sty);
  Plot(IIf(yS6!=yS5 AND yS6!=yS4 AND yS6!=yS3 AND yS6!=yS2 AND yS6!=yS1,yS6,Null),"S4",sco,sty);
  }
  _SECTION_END();
   

Chia sẻ trang này

Loading...
Đang tải...